• omna-law

בניגוד להחלטת הממונה על האומנה: רישיון אומנה זמני יינתן למשך חצי שנה


ועדת הערר ביטלה החלטה של הממונה על רישוי אומנה, ואפשר לאישה לקבל רישיון אומנה זמני למשך שישה חודשים על קרוב משפחה - תינוק כבן שנה ושלושה חודשים (בעת קבלת הערר).


הממונה על רישוי האומנה סבר, כי תנאי האישה אינה עומדת בתנאי החוק לקבלת רישיון אומנה לקטין בשל תסקיר נזקקות של בתה הביולוגית של האישה.


טענתה של האישה היתה כי הקטין נמצא בביתה למעלה משנה, ומאז הוא גדל ומטופל בביתה באופן מיטיב. מהדיווחים עלה, כי האישה מתפקדת היטב ומביעה רגש חם כלפי התינוק ומטפלת היטב בצרכיו. כמו כן, הרווחה קיבלה את החלטת בימ"ש לנוער בדבר השמת הקטין אצל האישה – ולא הוגש ערעור על החלטה זו של בימ"ש.


בכל הנוגע לבתה הביולוגית – זו כבר הפכה בגירה, משכך צו הנזקקות אינו בתוקף, משכך אין לאישה ילד קטין שמוכרז כקטין נזקק. כמו כן, החוק נותן העדפה ברורה לאומנת קרובים.


ועדת הערר סברה כי יש לקבל את הערר של האישה ולתת לה רישיון אומנה חריג למשך שישה חודשים. הועדה ציינה את הגינותו של הממונה על רישוי האומנה שהאישה מגדלת היטב את הקטין ואת שלושת ילדיה הקטינים.


הועדה סברה, כי לאור גילו של הקטין, אין כל זיקה בין עילת הנזקקות בקשר לבת הביולוגית, שכאמור כבר הפכה בגירה, לבין יכולת האישה ביחס לקטין.


כאמור ועדת הערר קבעה, כי יש לתת לאישה רישיון אומנה לתקופה של שישה חודשים, כמו גם לשלב את האישה בהדרכה הורית וקבע כי האישה תהיה מחוייבת לקחת חלק בכל תוכנית על ידי שירותי האומנה.


(ערר מספר 34.18)